Všeobecné obchodní podmínky pro využívání systému eHUB.cz

I. Všeobecná ustanovení

a. Uzavřením formulářové smlouvy dostupné na adrese http://www.ehub.cz/system/affiliates/signup.php#SignupForm a souhlasem s obchodními podmínkami souhlasí registrující se uživatel (dále jen "Publisher") s těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti eHUB.cz s.r.o. se sídlem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7, IČ: 24818569, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177154, pro poskytování služeb reklamního systému eHUB pro partnery, jichž tento systém využívá k umístění a propagaci dostupných reklamních prvků (dále jen „Provozovatel“, „VOP“ a „Systém“).

b. Provozovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně upravit. O změně těchto VOP bude Provozovatel informovat Publishera elektronickou formou zasláním e-mailu na kontaktní adresu Publishera registrovanou v Systému a upozorněním ve webové prezentaci Provozovatele alespoň 7 dní před dnem účinnosti předmětné změny VOP. V případě, že je případná změna VOP v neprospěch Publishera, je Publisher oprávněn do doby účinnosti změny VOP bez dalšího vypovědět smlouvu s Provozovatelem uzavřenou způsobem popsaným sub a) výše (dále jen „Smlouva“).

c. Publisher umístí do své webové prezentace reklamní prvky (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy a další formáty) poskytnuté Provozovatelem za účelem propagace výrobků či služeb třetích osob využívajících Systém (dále jen „Advertiser“).

d. Provozovatel je povinen vyplatit Uživateli provizi podle pravidel uvedených u konkrétní kampaně zařazené do Systému (dále jen „Provize“).

II. Provize a její výše

Nárok na Provizi Publisherovi vzniká okamžikem, ve kterém proběhne akce určená u dané kampaně v Systému (kliknutí na banner, vyplnění formuláře se žádostí o produkt, zaplacení za produkt po kliknutí na reklamní prvek a další akce dle definice v Systému) (dále jen „Transakce“ a „Kampaň“).

a. Provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy proběhne kontrola relevantnosti vyplněných informací. Pokud v Systému bude zaznamenána identická akce vícekrát od stejného návštěvníka pro různé Publishery, náleží Provize pouze Publisherovi, který jako poslední nasměroval návštěvníka k příslušné akci.

b. PPS Transakce nabývá platnosti připsáním platby zákazníka na účet Advertisera. Transakce musí být také následovně schválena Advertiserem.

c. PPL Transakce nabývá platnosti uskutečněním sjednané akce (například vyplnění údajů, setkáním se zákazníkem, nebo uskutečnění obchodní transakce se zákazníkem). Transakce musí být také následovně schválena Advertiserem.

d. PPC transakce nabývá platnosti uskutečněním kliknutí na reklamní prvek Advertisera zákazníkem, a to vždy jen jednou za 24 hodin z každé dané IP adresy. Transakce je automaticky schvalována Systémem.

e. CPM transakce nabývá platnosti tisícím zobrazením reklamního prvku zákazníkovi. V případě ukončení Kampaně je počet zobrazení nad nebo pod jeden tisíc doúčtován za procentuální částku, která odpovídá procentuální počtu zobrazení z jednoho tisíce zobrazení. Transakce je automaticky schvalována Systémem.

f. Aktuální výše Provize k vyplacení je uvedena ve webovém rozhraní Systému v sekci "Provize". Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také online zveřejněna v systému eHUB.cz. Výše provize, není-li uvedeno jinak, je bez DPH.

g. Vyúčtování schválených provizí se provádí za každý kalendářní měsíc v následujícím kalendářním měsíci, přičemž minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Pokud uživatelský účet nedosáhne této částky, dochází k převodu zůstatku do následujícího období. K vyúčtování provizí (k dosažení minimální výplatní částky) musí dojít alespoň jednou za posledních 365 dní, v opačném případě si Provozovatel vyhrazuje právo starší provize Publisherovi odebrat.

h. Celková částka provize k vyplacení je oznámena uživateli na webové prezentaci Systému v sekci “Provize„. Poskytovatel poukáže tuto částku převodem na účet uživatele vždy měsíčně zpětně, za předpokladu dosažení minimální částky pro vyplacení Provize dle písm. g) výše. Za účelem úhrady Provize je Publisher povinen sdělit číslo svého bankovního účtu, kam má být provize zasílána.

i. Provozovatel umožní Publisherovi přístup do webové prezentace Systému, ve které je dostupná informace o výši Provize a stavu Kampaní.

j. Za nezaplacené a za Advertisery neschválené Transakce Publisherovi Provize nepřísluší.

k. Provize bude vypočítána výhradně na základě záznamů provozovatele. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou uznávány a nebudou mít žádný účinek.

III. Práva a povinnosti uživatele

a. Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na Kampaně zapojené v Systému v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Publisher prohlašuje, že je osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na Kampaně zapojené v Systému a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Publisher je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b. Podmínky výplaty Provize a její výše jsou nad rámec zde uvedeného upraveny také v obchodních podmínkách, jež pro danou Kampaň vydal příslušný Advertiser. Uživatel má povinnost se seznámit se zněním obchodních podmínek každé Kampaně, kterou má v úmyslu propagovat, pokud její Advertiser takové podmínky vyhotovil.

c. Reklamní prvky zobrazované v rámci Kampaní mohou být předmětem autorských práv; Publisher je výhradně oprávněn využít takové reklamní prvky pro účely jejich zobrazení v rámci Kampaně a zejména není oprávněn je využít pro jiné účely či je měnit.

d. Publisher souhlasí s archivací jím poskytnutých kontaktních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem systému eHUB.cz a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele. Tento souhlas může být Publisherem kdykoli odvolán formou zaslání e-mailu na adresu publishers@ehub.cz.

e. Publisher nesmí provozovat více než jeden uživatelský účet Publishera v rámci Systému. V opačném případě je Provozovatel oprávněn zrušit všechny uživatelské účty Publishera a ukončit bez dalšího odstoupením spolupráci s Publisherem. Za porušení této povinnosti Publisherem sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši celkové nevyplacené Provize ke dni výpovědi Provozovatelem.

f. Publisher, který využívá Systém za účelem pravidelného zisku v rámci své podnikatelské činnosti (fyzická či právnická osoba), je povinen na základě výzvy od Provozovatele vystavit Provozovateli fakturu na Provize určené k vyplacení.

g. Publisher, který nevystaví fakturu na Provize určené k vyplacení, je povinen na základě výzvy Provozovatele prokázat pravdivost údajů uvedených při registraci.

h. Publisher je sám za sebe zodpovědný za veškeré úkony spojené s daněním vyplacených provizí dle platné legislativy státu jeho příslušnosti.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, kdy pojme podezření, že Publisher porušil některou z povinností uvedených v této dohodě. V tomto případě nevzniká nárok na vyplacení provizí vedených v systému eHUB.cz.

b. Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

c. Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce, následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

d. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

V. Ostatní ujednání

a. Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce Publishera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

b. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem Systému a internetové sítě.

c. Publisher může svobodně využívat i jiné reklamní systémy.

d. Spolupráce obou smluvních stran je pro dobu trvání této smlouvy a pro dobu 1 roku po jejím ukončení výslovně sjednána jako exkluzivní ve vztahu ke spolupráci Advertiserů zapojených do Systému s Publisherem pro služby poskytované Provozovatelem. Publisher se zejména po tuto dobu zavazuje žádným způsobem nenavázat a neusilovat o navázání přímé ani nepřímé spolupráce s žádným Advertiserem ve vztahu k propagaci Advertisera a jeho výrobků či služeb Publisherem. Za porušení této povinnosti Publisherem sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši celkové nevyplacené Provize ke dni výpovědi Provozovatelem.